پارکینگ عمومی

پارکینگ عمومی
نشانی:

بلوار 29 بهمن - راهنمایی - پایین تر از دادگستری کل استان

شماره تماس:

ندارد

ساعت‌های کاری:
از ساعت 8 صبح تا 14پنجشنبه ها تا ساعت 13