ایستگاه تاکسی فلکه دانشگاه

ایستگاه تاکسی از فلکه دانشگاه به راهتمایی و ائل گلی و دروازه تهران و شرق تبریز
نشانی:

ابتدای بلوار ۲۹ بهمن - نبش فلکه دانشگاه - جلوی ایستگاه مترو

شماره تماس:

ندارد

ساعت‌های کاری:
۲۴ ساعت 7 روز هفته