ایستگاه مترو میدان ساعت

ایستگاه مترو میدان ساعت یازدهمین ایستگاه مترو از ۷۰ ایستگاه تبریز واقع در مرکز شهر میباشد
نشانی:

میدان ساعت

شماره تماس:

0413329000104133290077

ساعت‌های کاری:
۶ صبح تا ۲۲ شب